استانداردهای بین المللی کسب شده عبارتند از:
    DIN : موسسه استاندار آلمان
    ISO : موسسسه استاندارد بین المللی
    AWS : استاندارد جوشکاری آمریکا
    ASME :استاندارد انجمن مهندسی مکانیک آمریکا

شرکت های همراه یادمان سازه عبارتند از:
    فالق بهبود
    پولادایش
    سهند سارا
    آکام ایستا